+46 (0) 70 579 31 34 info@soderhult.se

Integritets
Policy

 

Denna integritetspolicy beskriver hur Söderhult livet på landet ( Carolina Andersson org.nr 6501191909 ) ”Söderhult” hanterar dina Personuppgifter inom ramen för vår verksamhet. Med ”Personuppgifter” avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Var vänlig och läs denna Integritetspolicy noga för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina Personuppgifter.

Vi behandlar dina Personuppgifter när du använder våra tjänster (”Tjänsterna”) på det vis som framgår nedan. Vi värnar om din integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som individ.  Denna Integritetspolicy anger grunden för hur vi behandlar de Personuppgifter du lämnar till oss eller som vi samlar in om dig när du använder Tjänsterna. För vissa av våra Tjänster finns det även särskilda villkor som du måste godkänna innan användning.

Vi eftersträvar att upprätthålla en hög nivå av skydd för den personliga integriteten. Söderhult behandlar Personuppgifter främst för att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla Tjänsterna, hantera dina bokningar, optimera din upplevelse av Tjänsterna och för att kommunicera med dig.

Om vi gör ändringar i denna Integritetspolicy kommer vi att meddela dig detta. Metoden att meddela dig varierar beroende på vilka av våra Tjänster du använder och när. De nya villkoren kommer att publiceras på Söderhults webbplatser.

Om du tillhandahåller oss Personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att Söderhult får behandla Personuppgifterna i enlighet med denna Integritetspolicy.

 

INSAMLING OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Söderhult behandlar endast dina Personuppgifter i enlighet med tillämplig lag.

Söderhult kommer att behandla dina Personuppgifter för de ändamål som anges nedan, samt de ändamål som beskrivs för dig i samband med de specifika Tjänster du använder. När det enligt lag krävs att vi inhämtar ett samtycke från dig, så kommer vi inhämta ett samtycke innan behandling sker.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OCH VARFÖR?

 

Hantera bokning

Om du bokar ett mötes eller rum/en stuga hos oss behandlar vi dina Personuppgifter i syfte att tillhandahålla, hantera, administrera, följa upp och ta betalt för din bokning. Detta omfattar även vår behandling i syfte att påminna eller informera dig om din bokning i anslutning till din vistelse.

Det är nödvändigt att du lämnar de uppgifter vi efterfrågar för att vi ska kunna hantera din bokning. Du avgör dock själv om du vill lämna uppgifter. När du bokar åt annan ansvarar du gentemot oss för att du har tillåtelse från den eller de andra personerna att Söderhult behandlar dess Personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy.

 Personuppgifter  Laglig grund för behandlingen

 • Identitetsuppgifter t.ex. namn
 • Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress, telefonnummer, adress
 • IP-adress (om du bokar via vår hemsida)
 • Önskemål och övriga behov
 • Övriga uppgifter du lämnar i samband med din bokning (t.ex. om ditt resesällskap)

 Behandlingen är nödvändig för att uppfylla avtalet med dig. 

Lagringsperiod:  Så länge kundförhållandet med dig består eller dessförinnan om du invänder mot fortsatt behandling.

Behandling baserad på ditt samtycke

 

Rättsliga förpliktelser

Vi kan även, till följd av lag, domstol eller myndighetsbeslut, behandla dina Personuppgifter i syfte att uppfylla en rättslig förpliktelse, t.ex. enligt Skattelagen, Bokföringslagen, beslut från polis eller annan myndighet.

 

Personuppgifter Laglig grund för behandlingen

Identitetsuppgifter t.ex. namn

Betalningsinformation

Bokningsuppgifter

Kontaktuppgifter ex. e-postadress, telefonnummer, adress

Kvittouppgifter, t.ex. uppgift om genomförda köp

 Behandlingen grundar sig på rättsliga förpliktelser.

 

Hantering av kundserviceärenden

Vi kan komma att behandla dina Personuppgifter i syfte att besvara, assistera, följa upp eller hantera ditt kundserviceärende. Detta omfattar kommunikation som krävs för att besvara eventuella frågor du ställt till Söderhult via telefon, e-post, sociala medier eller någon av våra andra kommunikationskanaler. Personuppgiftsbehandlingen som omfattas inom ramen för detta ändamål är vår rätt att utreda klagomål, reklamation eller supportärenden, inbegripet teknisk support.

 

Personuppgifter Laglig grund för behandlingen

 

 • Identitetsuppgifter t.ex. namn
 • Bokningsuppgifter
 • Kontaktuppgifter ex. e-postadress, telefonnummer, adress
 • Kvittouppgifter, t.ex uppgift om genomförda köp
 • Övriga personuppgifter du lämnar oss i samband med ditt kundserviceärende

 Behandlingen grundas på vårt berättigade intresse att hantera kundserviceärenden.

 

Lagringsperiod: Sex månader efter kundserviceärendet avslutats i syfte att kunna administrera och erbjuda eventuell uppföljning av ditt ärende.

 

Utveckling och utvärdering av våra Tjänster, produkter och system

 

Vi kan behandla dina Personuppgifter för att anpassa, utveckla och underhålla våra Tjänster i syfte att öka och förbättra användarvänligheten, vårt sortiment, kvalitén och resurseffektivitet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Vi kan även behandla dina Personuppgifter i syfte att diagnostisera fel, optimera tekniken och förbättra våra IT-system (t.ex. säkerställa att användarkonton på Söderhults websida inte används av obehöriga).

 

Vi analyserar uppgifterna som vi samlar in om dig, t.ex. via analysverktyg på vår hemsida. Analysen är anonymiserad och görs på en aggregerad nivå. Informationen från analyserna kan aldrig kopplas till en specifik individ. Underlagen från de analyser vi gör ligger till grund för utveckling av våra IT-system, hemsida och produkt- & tjänsteutbud.

 

Personuppgifter Laglig grund för behandlingen

 

 • Identitetsuppgifter t.ex. namn
 • Kontaktuppgifter ex. e-postadress, telefonnummer, adress
 • Bokningsuppgifter
 • Digitala identifierare t.ex. IP-adress

Behandlingen grundas på vårt berättigade intresse av att kunna utveckla och förbättra våra Tjänster och produkter.

 

Lagringsperiod: Högst 38 månader från insamling.

 

HUR LÄNGE SPARAS DINA PERSONUPPGIFTER?

 

Dina Personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med vår behandling. Därefter kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina Personuppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig. Under vardera behandling som angivits ovan finns en definierad lagringsperiod.

 

Söderhult gallrar Personuppgifter i enlighet med vid var tid tillämplig lag och enligt ovan angivna kriterier. Det innebär t.ex. att Söderhult raderar eller avidentifierar dina Personuppgifter när ändamålet för behandlingen är uppfyllt.

 

HUR SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Söderhult har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen för att på så sätt upprätthålla en hög säkerhetsnivå.

 

ANDRAS APPLIKATIONER/WEBBSIDOR

På Söderhults hemsida kan det förekomma länkar till andra applikationer och/eller webbsidor som inte kontrolleras av oss. Denna Integritetspolicy är endast tillämplig på ditt användande av Söderhults hemsida. Söderhult ansvarar inte för innehållet i länkade applikationer/webbsidor och den behandling av Personuppgifter som eventuellt görs av ägare eller operatörer av dessa.

DINA RÄTTIGHETER

 • Tillgång till dina Personuppgifter

Du har rätt att kostnadsfritt begära att få en bekräftelse från oss att vi behandlar dina Personuppgifter, samt begära tillgång till de Personuppgifter som vi behandlar om dig, tillsammans med information om behandlingen och dina rättigheter i samband därmed, ett s.k. registerutdrag.

 • Begära rättelse

Du har, om du anser att en Personuppgift som vi behandlar om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära rättelse av Personuppgiften. För att vi ska ändra uppgifter om dig behöver du kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan). Söderhult ansvarar inte för problem som uppstår till följd av att dina Personuppgifter är felaktiga om du underlåtit att informera oss därom.

 • Återkalla samtycke med framtida verkan

I den utsträckning vi behandlar dina Personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen. Återkallandet gäller inte retroaktivt.

 

 • Motsätta dig viss behandling

Du har rätt att motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina Personuppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har berättigade skäl för detta som överväger ditt integritetsintresse.

 • Radering

Du har rätt att begära att få dina Personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte Personuppgifter som vi behandlar enligt lag eller avtal med dig.

 • Begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina Personuppgifter begränsas. Notera dock att detta kan medföra att vi i vissa fall inte kan tillhandahålla dig alla våra Tjänster.

 • Dataportabilitet

Du har rätt att få en digital kopia på de Personuppgifter som vi behandlar om dig i ett välkänt, strukturerat digitalt inläsbart format (dataportabilitet) för att använda hos annan. Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar endast de Personuppgifter du själv tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av samtycke eller fullgörande av avtal med dig.

 • Lämna klagomål till en tillsynsmyndighet

Om du inte är nöjd med vår behandling eller av andra skäl anser att vi behandlat dina Personuppgifter på ett felaktigt sätt, har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten för dataskydd.

 

VEM KONTAKTAR DU VID FRÅGOR?

Om du har några frågor, kommentarer eller klagomål om vår behandling av dina Personuppgifter eller vår efterlevnad av Integritetsvillkoren och tillämplig dataskyddslag, är du välkommen att kontakta oss.

 

Kontaktuppgifter

Carolina Andersson, Söderhult Livet på landet

Org.nr.6501191909

Slitshult 723

59872 Södra Vi

Sverige

Tel: 070 579 3134